ماساژ به خواب كودكان كمك مي كند

مطالعات جديد نشان مي دهد ماساژ درماني خواب خوبي را براي نوزادان و

 

مادرانشان به ارمغان مي آورد محققان با بررسي 20 مادر و نوزادانشان آنان را به دو گروه تقسيم كردند در يك گروه مادران براي تنظيم ساعت خواب نوزاد به مدت 30 دقيقه و تا 14 روز كودك خود را ماساژ مي دادند اما در گروه دوم كنترل ماساژ درماني صورت نگرفت . ماساژ درماني شامل لمس سر نوزاد با يك دست و نوازش پشت او به شكل يك حركت دايره اي با دست ديگر بود محققان براي بررسي تاثير ماساژ درماني از يك حسگر براي سنجش ميزان فعاليت روزانه و شبانه نوزاد قبل و بعد از درمان و در هفته ششم و هشتم تولد استفاده كردند در اين مطالعه ميزان ترشح ملانونين در گروه ماساژ درماني در سن 12 هفتگي بيشتر از گروه كنترل بود محققان دريافتند ماساژ درماني به نوزاد كمك مي كند چرخه خواب منظم تري پيدا كند

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2