فعالیت بدنی بر کیفیت شیر مادر موثر است

نتایج یک پژوهش حاکی است: زندگی روزانه مادر از قبیل میزان

فعالیت بدنی و  روش های تنظیم خانواده در کمیت و کیفیت شیر وی تاثیر دارد.

 به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تغذیه با شیر مادر با کاهش خطر چاقی در سال های بعد رابطه دارد.
دکتر احسان صبوری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مطالعه ای را با هدف بررسی تاثیر جنسیت و سن فرزند بر سطح لپتین خون مادر و اثر فعالیت روزانه مادر و روش های جلوگیری از بارداری بر وزن حجمی شیر مادر انجام داده است.
در این پژوهش از بین مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، ۱۱۵ نفر انتخاب شدند و توسط آن ها پرسشنامه ویژگی های فرزند از قبیل سن، وزن و جنس تکمیل شد. همچنین سطح فعالیت و روش پیشگیری از بارداری در مورد مادر نیز ثبت شد. از هر مادر نمونه شیر و خون گرفته شد و به ترتیب برای اندازه گیری وزن حجمی شیر و سطح لپتین خون مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها حاکی از آن بود که تغییرات سطح لپتین خون مادر بر حسب سن فرزندان معنی دار بود. سطح لپتین خون مادر در دو گروه فرزندان دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت. فعالیت روزانه مادر به طور معنی داری وزن حجمی شیر مادر را افزایش داد. وزن حجمی شیر مادر در چهار گروه مادران با روش های مختلف جلوگیری از بارداری به طور معنی داری متفاوت بود. ولی ارتباط معنی داری بین سطح لپتین خون مادر و وزن حجمی شیر مادر وجود نداشت.
نتایج نشان می دهد که لپتین خون مادر می تواند بر حسب سن فرزند تغییر کند. از آنجا که لپتین، یک عامل مهم در تنظیم انرژی شیرخواران است، به نظر می رسد کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، بهتر می توانند به طور متناسب رشد کنند و وزن بگیرند.
داده های این مطالعه نشان داد که زندگی روزانه مادر از قبیل فعالیت بدنی و روش تنظیم خانواده در کمیت و کیفیت شیر تاثیر می گذارد.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2