جنین در رحم مادر می خندد و می گرید

بررسی ها نشان می دهد که جنین در رحم مادر حرکاتی را در چهره

خود بروز می دهد که می توان این حرکات را به عنوان خنده و گریه جنین شناسایی کرد.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، نادجا ریس لند از کارشناسان دانشگاه دورهام در این مشاهدات خاطر نشان کرد: ما در این آزمایشات پیش از آنچه که انتظار داشتیم، مشاهده کردیم. بیش تر می دانستیم که جنین انسان در داخل رحم مادر پیش از تولد پلک می زند اما مشاهدات جدید از این هم فراتر رفته و نشان می دهد که جنین حتی در رحم خنده و گریه می کند.
به گزارش روزنامه دیلی اکسپرس، این متخصصان با استفاده ازدستگاه های فراصوتی از حرکات چهره جنین در ماه های آخر بارداری تصاویر ویدئویی ضبط کردند. این تصاویر در هفته های ۲۰، ۲۴ و ۳۶ بارداری تهیه و بررسی شدند. این متخصصان متوجه شدند که با گذشت زمان و رسیدن به ماه های پایانی بارداری حرکات چهره جنین به مراتب پیچیده تر می شود.
پروفسور بریان فرانسیس از متخصصان دانشگاه لانکستر در این باره گفت: این مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که در جنین های سالم رشد پیشرونده ای در حرکات چهره اتفاق می افتد که از حرکات ساده به پیچیده تکامل می یابد. این بدین معنی است که در ماه های پایانی حرکات چهره جنین مربوط به گریه و خنده است.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2