رابطه قاعدگي باخون دماغ

افت غلظت استروژن در خون سبب افزايش استعداد به خونريزي بويژه بروز خون دماغ

 

و قاعدگي مي شود. قاعدگي , ناشي از ريزش مخاط داخلي رحم در اثر افت غلظت استروژن نوعي هورمون جنسي زنانه در خون است كه مي تواند به گونه اي سبب افزايش استعداد به خونريزي بويژه بروز خون دماغ شود .در برخي از خانمها هنگام قاعدگي چنين خونريزي هايي نيز رخ مي دهد ولي درياسگي عامل توجيه كننده چنين ارتباطي وجود ندارد و خون دماغ را بايد به عنوان يك پديده مستقل و بدون ارتباط با زندگي جنسي زن در نظر گرفت. در حال حاضر فراورده هاي استروژن دار به عنوان داروي بند آورنده خونريزيهاي جراحي به كارگرفته مي شود كه معروفترين آنها داروي استريول است. گفتني است اين فراورده استروژني در خون دماغهاي قاعدگي بيش ازسايراقدامات درماني موثر خواهد بود.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2