كفش پاشنه بلند در التهاب مفصل زانو نقش ندارد

محققان دريافتند كفش پاشنه بلند باعث ايجاد التهاب مفصل زانو

نمي شود.به گزارش پايگاه اينترنتي ميدل ايست پژوهشگران دانشگاه آكسفورد بروكس انگليس خبر تاثير كفش پاشنه بلند در التهاب مفاصل زانو را رد كردند انها از چاقي ،استعمال دخانيات و صدمه به زانو به عنوان علل اصلي ايجاد التهاب هاي مفصلي نام بردند

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2